Dilekçeler ve dava dilekçesi örnekleri sitesinde hukuk ve her konuya ilişkin dilekçe örneği bulabilir, dilekçeleri bilgisayarınıza indirebilirsiniz (*)

Dikkat önemli NOT: Sitede bulunan dilekçeler adından da anlaşılacağı üzere ÖRNEK olup, daha ziyade avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri ve sair hukuk profesyoneli için tasarlanmıştır. Bu dilekçe örneklerinin kullanımından sorumluluk, dilekçeyi kullanana ait olup, şayet hukukçu değilseniz kullanmamanızı, her türlü dilekçe talepleri için avukatlara danışmanızı önemle duyururuz.

Avukatınız yok ise veya avukat bulamıyorsanız barolara başvurabilir, inernette avukat arayanlardan iseniz www.avukatlar.biz veya www.hukukburolari.net sitesine bakabilirsiniz. Ayrıca hukukçuların bulunduğu hukukçular arası hukuki konularda bilgi alışverişinde bulunan www.hukuki.net sitesinde hukuki sorununuzu tartışmaya açabilirsiniz. (Önemli: Hukuki net kişisel danışmanlık taleplerini kabul etmeyen, katı kuralları olan, ancak hukuk konusundaki en iyi hukuk sitesi olup, konularınızı bilimsel ve açıklayıcı bir şekilde açmanızı beklerler ve sakın dilekçe örneği talep etmeyin, çünkü onlar da dilekçelerin avukatlar tarafından yazılması gerektiğini savunmaktadırlar…)

(*) Sitede yer alacak çeşitli dilekçe örnekleri aşağıdadır. Çok yakın zamanda işbu dilekçe örneklerini yayınlayacağız, lütfen kısa bir süre sonra tekrar ziyaret ediniz. Ancak eğer acil olarak dilekçe örneklerine ihtiyacınız varsa Hukuki Net sitesinin Dilekçe örnekleri sayfasına da göz atabilirsiniz…

Örnek Dilekçeler

 • Aciz nedeniyle iflas talebi dilekçesi
 • İflasta Alacak kaydı istemi - İflas masasına alacak kaydı
 • İflasta sıra cetveline itiraz dilekçesi
 • İflasta 3. Şahsın istihkak iddiası dilekçesi
 • Borçların ödenmesi nedeniyle iflasın kaldırılması dilekçesi
 • Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği
 • Zilyetliğe karşı tecavüzün önlenmesi davası dilekçesi
 • Zamanaşımı nedeniyle taşınmazın tescilinin iptali davası dilekçesi
 • Zamanaşımı nedeniyle tapusuz taşınmazın tescili istemi
 • Zamanaşımı nedeniyle tapulu taşınmazın tescili istemi
 • Yurtdışınan çıkış yasağının kaldırılması istemi dilekçesi örneği
 • Yönetim planında değişiklik yapılması sitemi dilekçesi
 • Yoksulluk nedeniyle adli yardım istemi dilekçesi
 • Yoksulluk Nafakası kaldırılması istemi
 • Yoksulluk Nafakasının indirilmesi stemi
 • Yoksulluk Nafakası verilmesi istemi
 • Yaş düzeltilmesi davası dilekçesi örneği
 • Yargılamanın yenilenmesi istemi dilekçesi - ceza
 • Yargılamanın yenilenmesi istemi dilekçesi - İdari
 • Yabancı Mahkeme Kararının tenfizi istemi dilekçesi
 • Yabancı Mahkeme Kararının tanınması istemi dilekçesi
 • Vergi Davası dilekçesi örneği - yürütmeyi durdurma istemli
 • Vergi dairesi uzlaşma dilekçesi örneği
 • Vergi cezasının iptali davası dilekçesi örneği
 • Veraset ilamının iptali istemi dilekçesi
 • Veraset ilamının düzeltilmesi istemi dilekçesi
 • Veraset ilamı dilekçesi örneği
 • Velayetin kaldırılması davası dilekçesi
 • Velayetin kaldırılması davası dilekçesi
 • Veleyetin geri verilmesi davası dilekçesi
 • Velayetin değiştirilmesi davası dilekçesi
 • Vekalet sözleşmesi örneği
 • Vasiyetin iptali davası dilekçesi
 • Vasinin görevden alınması istemi dilekçesi
 • Vasilikten kaçınma hakkının kullanılması istemi dilekçesi
 • Vasi atanması istemi dilekçesi
 • Vasi atama kararının iptali istemi dilekçesi
 • Vakfın tescili istemi dilekçesi
 • Vakfın dağıtılmasına karar verilmesi istemi
 • Vakfın amacının değiştirilmesi davası dilekçesi
 • Ücret alacağı davası dilekçesi - kıdem ve ihbar tazminatı
 • Ücret alacağı davası dilekçesi - işçi alacakları
 • Uyarlama davası dilekçesi- kira bedelinin
 • Tutuklamaya karşı itiraz dilekçesi
 • Trafik kazası nedeniyle delil tespiti istemi
 • Trafik kazası nedeniyle tazminat davası dilekçesi
 • Tespit talebi - ziyan zarar için
 • Terk nedeniyle ihtar verilmesi istemi dilekçesi
 • Terekenin tasfiyesinin yapılması istemi - Mirasçılar tarafından
 • Terekenin tasfiyesinin yapılması istemi - Alacaklılar tarafından
 • Terekenin paylaşılması istemi
 • Tereke tespit istemi dilekçesi
 • Tenkis davası dilekçesi örneği
 • Temyiz dilekçesi örneği - ceza
 • Temyiz dilekçesi örneği - İdare
 • Temyiz dilekçesi örneği - Hukuk
 • Tedbir nafakasının kaldırılması istemi dilekçesi
 • Tedbir nafakası istemi dilekçesi
 • Tecavüzün önlenmesi ve haksız kazancın iadesi istemi
 • Tazminat davası - bina malikinin sorumluluğu
 • Taşkın inşaat nedeniyle tapu tescil davası dilekçesi
 • Taşınmaza yapılan tecavüzün önlenmesi istemi
 • Taşınmaz zilyetliğina yapılan tecavüzün önlenmesi istemi
 • Taşınmaz satışına izin verilmesi davası dilekçesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • Taşıma sözleşmesine dayanan alacağın tahsili davası dilekçesi
 • Taşıma sırasında meydana gelen zararın tespiti davası
 • Tasarrufun iptali davası dilekçesi
 • Tarımda kendi adına çalışanın sigortalılığının tespiti davası dilekçesi
 • Tapuya tescil istemi dilekçesi
 • Tapu tesciline itiraz dilekçesi
 • Tapu memurundan tazminat istemi davası
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası dilekçesi örneği
 • Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği
 • Tanımanın iptali istemi dilekçesi
 • Tam yargı davası dilekçesi örneği
 • Taksirli iflas suç duyurusu dilekçesi
 • Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye istemi dilekçesi
 • Tahliye taahhüdünün korkutarak alınması nedeniyle iptali istemi
 • Tahliye davası dilekçesi - ihtiyaç nedeniyle
 • Tahliye Davası dilekçesi
 • Hakem seçimi istemi
 • Taahhüdü ihlal nedeniyle şikayet dilekçesi
 • Şikayetten vazgeçme dilekçesi
 • Şikayet - İcra işlemlerine karşı memur muamelesini şikayet
 • Süre tutum istemi - cezada
 • Sulh Sözleşmesi
 • Suç eşyasını satın alma suçuna ilişkin suç duyurusu dilekçesi
 • Soyadının değiştirilmesi davası dilekçesi
 • Sigortalılığın tespiti davası dilekçesi
 • Sıra cetvelinin düzeltilmesi istemi
 • Sıra cetveline itiraz davası dilekçesi
 • Sınav notunun iptali davası dilekçesi
 • Sendika genel seçimlerinin iptali davası dilekçesi
 • Sebepsiz zenginleşme bedelinin iadesi davası dilekçesi
 • Savunmanın genişletilmesine itiraz dilekçesi
 • Satış sözleşmesinin ve tapunun iptali davası dilekçesi
 • Paylı Mülkiyetin sona ermesi davası dilekçesi
 • Önalım davası dilekçesi
 • Ödeme emrine itiraz dilekçesi
 • Ortaklığın giderilmesi için yetki verilmesi istemi dilekçesi
 • Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi - kat mülkiyeti kurulmak suretiyle
 • Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi
 • Ortak yere tecavüzün önlenmesi davası dilekçesi
 • Ortak yere ayrılan arsa payının iptali davası dilekçesi
 • Olumsuz Sicil işleminin iptali davası dilekçesi
 • Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemi dilekçesi
 • Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası dilekçesi
 • Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası dilekçesi
 • Nafakanın indirilmesi davası dilekçesi
 • Nafaka borcu için teminat verilmesi istemi dilekçesi
 • Nafaka ilamını yerine getirmeme nedeniyle suç duyurusu dilekçesi
 • Müşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi dilekçesi
 • Müdahalenin önlenmesi (eski hale getirme davası) dilekçesi
 • Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi
 • Motorlu araç işletenden tazminat istemi davası dilekçesi
 • Mirasın reddinin iptali davası dilekçesi
 • Mirasın reddi davası - Reddi miras davası dilekçesi
 • Mirası reddeden mirasçının alacaklılara karşı sorumlu tutulmasi davası dilekçesi
 • Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası dilekçesi
 • Miras sözleşmesinin iptali davası dilekçesi
 • Miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi istemi dilekçesi
 • Miras ortaklığına temsilci atanması istemi
 • Miras defterinin tutulması istemi
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi örneği
 • Meraya haksız elatmanın önlenmesi davası dilekçesi
 • Menfi tespit davası dilekçesi örneği
 • Marka ihlali nedeniyle tazminat istemi dilekçesi örneği
 • Manevi tazminat davası dilekçesi örneği
 • Maluliyetten sonra işe dönme talebinin reddi nedeniyle tazminat istemi dilekçesi
 • Mala zarar verme nedeniyle suç duyurusu dilekçesi
 • Mal ortaklığında mirasın reddi izin verilmesi istemi
 • Mal beyanından sonra kazançta meydana gelen artışı bildirmeme şikayeti
 • Mal beyanında bulunmama şikayet dilekçesi
 • Limited şirket öz sermaye tespit istemi dilekçesi
 • Limited şirket ortaklığından çıkarılma istemi dilekçesi
 • Limited şirketin feshi ve tasfiyesi istemi dilekçesi
 • Küçüğün evlenmesine izin verilmesi istemi dilekçesi
 • Nüfus kaydının düzeltilmesi davası dilekçesi
 • Nişan hediyelerinin iadesi veya bedelinin tahsili davası dilekçesi
 • Nesebin düzeltilmesi davası dilekçesi
 • Müflisin mallarını vermeme suç duyurusu
 • Miras sebebiyle istihkak davası - tedbir istemli
 • Miras ortaklığının giderilmesi istemi - İzale-i Şuyu davası dilekçesi
 • Mala zarar verme şikayet dilekçesi
 • Mala zarar verme suç duyurusu dilekçesi
 • Mal rejiminin değiştirilmesi istemi dilekçesi
 • Kusurlu olarak şirketin iflasını istememek nedeniyle şuç duyurusu dilekçesi
 • Kusurlu eşin payının kaldırılması istemi
 • Kuruluşunda eksiklik bulunan derneğin feshi istemi dilekçesi
 • Kooperatif Üyeliğinin tespiti istemi dilekçesi
 • Kooperatif üyeliğnden çıkarılma kararının iptali istemi dilekçesi
 • Kooperati hisse devrinin iptali istemi dilekçesi
 • Kooperatif genel kurulu kararının iptali istemi dilekçesi
 • Konut üzerinde mülkiyet hakkı tesisi istemi dilekçesi
 • Kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat dabası dilekçesi
 • Kişilik haklarına saldırıdan dolayı tedbir istemi dilekçesi
 • Kiralananın üçüncü bir kişiye kiralanması nedeniyle tahliye istemi dilekçesi
 • Kiralananın kullanımından doğan masrafların tazmini istemi dilekçesi
 • Kiralananın esaslı onarım ihtiyacı nedeniyle tahliyesi istemi dilekçesi
 • Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye istemi dilekçesi
 • Kiracının ölümü nedeniyle sözleşmenin feshi ile tahliye istemi dilekçesi
 • Kira tespit davası dilekçesi örneği
 • Kira sözleşmesinin devamının çekilmez hale gelmesi nedeniyle tahliye istemi dilekçesi
 • Kira Sözleşmesi Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Tahliye ve Tazminat İstemi dilekçesi
 • Kira parasının ödenmemesi nedeniyle tahliye istemi dilekçesi
 • Kira alacağı nedeniyle hapis hakkı istemi dilekçesi
 • Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi
 • Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi
 • Kat İrtifakı Kararına Uymama Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil İstemi Dilekçesi
 • Karşılıksız çek suç duyurusu dilekçesi
 • Kamulaştırması elatma nedeniyle tazminat istemi dilekçesi
 • Kamulaştırma kararının iptali istemi dilekçesi
 • Kamulaştırma bedelinin artırılması istemi dilekçesi
 • Kamulaştırılan taşınmazın amaca aykırı kullanımı nedeniyle iadesi istemi dilelekçesi
 • Kamu davasına müdahale istemi dilekçesi
 • Kambiyo senetlerinde borca itiraz dilekçesi
 • Kademeli Olarak Hizmet Tespiti İstemi dilekçesi
 • İtirazın kaldırılması istemi dilekçesi örneği
 • İtirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi istemi dilekçesi örneği
 • İtirazın iptali davası dilekçesi örneği
 • İtirazın geçici Kaldırılması istemi dilekçesi
 • İşyeri Kapatma Kararına itiraz dilekçesi
 • İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi
 • İştirak Nafakasının Artırılması istemi dilekçesi örneği
 • İştirak halinde mülkiyeti müşterek mülkiyete dönüştürme davası dilekçesi
 • İşe iade ve ücret alacağı istemi dilekçesi örneği
 • İşçi alacağı davasında ıslah istemi dilekçesi
 • İş kazası nedeniyle tazminat istemi dilekçesi örneği
 • İş davasında süre tutum dilekçesi örneği
 • İş davası dilekçesi örneği
 • İstirdat davası dilekçesi örneği
 • İsmin düzeltilmesi davası dilekçesi
 • İrtifak hakkının bedelsiz terkini istemi dilekçesi
 • İrtifak hakkının bedeli karşılığında terkini istemi dilekçesi
 • İpoteğim terkini istemi dilekçesi
 • İpoteğim kaldırılması istemi dilekçesi
 • İntifa Hakkının terkini istemi dilekçesi
 • İnşaat tecavüzünden dolayı tazminat istemi dilekçesi örneği
 • İmzaya itiraz dilekçesi örneği
 • İhtiyati tedbir istemi dilekçesi örneği
 • İhtiyati haciz istemi dilekçesi örneği
 • İhbar tazminatı istemi dilekçesi örneği
 • İdari yargı kararının yerine getirilmemesinden doğan tazminat davası dilekçesi örneği
 • İdari para cezasına itiraz - işe giriş bildirgesi nedeniyle
 • Enerji piyasası Kurulunun verdiği idari para cezasına itiraz dilekçesi
 • İdari para cezasına itiraz dilekçesi örneği
 • İdare mahkemesi kararını uygulamayan yönetici hakkında suç duyurusu dilekçesi örneği
 • İdare Mahkemesinde görülen davaya katılma istemi dilekçesi
 • Islah Dilekçesi Örneği
 • Hükmün açıklanması istemi örnek dilekçesi
 • Hizmet tespiti davası örnek dilekçesi
 • Hileli tasarrufların iptali istemi örnek dilekçesi
 • Hayvanın verdiği zararın tazmini istemi örnek dilekçesi
 • Haksız tutuklama nedeniyle tazminat istemi örnek dilekçesi
 • Haksız rekabetin önlenmesi istemi örnek dilekçesi
 • Haksız işten çıkarma nedeniyle tazminat istemi örnek dilekçesi
 • Haklı nedenle iş akdinin feshine itiraz ve kıdem tazminatı istemi dilekçe örneği
 • Haklı iki ihtara dayanılarak kiracının tahliyesi istemi dilekçe öreneği
 • Hakaret Suç duyurusu dilekçesi örneği
 • Görevi kötüye kullanma suç duyurusu dilekçesi örneği
 • Geçit hakkı istemi
 • Gayrimenkul Satış Vaadine Dayanan Cebri Tescil Kararı Verilmesi İstemi
 • Gaiplik nedeniyle evliliğin feshine karar verilmesi istemi dilekçesi
 • Gaiplik kararı verilmesi istemi dilekçesi
 • Gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi istemi dilekçesi
 • Fuzuli işgal nedemiyle tahliye istemi dilekçesi
 • Fuzuli işgal nedeniyle ecrimisil istemi dilekçesi
 • Fuhuş Halinde Şuç Ustü yakalama istemi dilekçesi
 • Ferağa icbar istemi dilekçesi
 • Fazla çalışma ücretinin ödenmesi istemi dilekçesi
 • Fahiş cezai Şarın indirilmesi istemi dilekçesi
 • Evrakta Sahtecilik suç duyurusu dilekçesi
 • Evlilik dışı çocuğun velayetinin babaya verilmesi istemi dilekçesi
 • Evliliğin korkutma nedeniyle iptali istemi dilekçesi
 • Evlenmeye izin verimesi istemi dilekçesi
 • Evlatlık ilişkisinin kaldırılması istemi dilekçesi
 • Evlat Edinmeye izin verilmesi istemi dilekçesi
 • Eşin Tek Başına Evlat edinmeye izin verilmesi sitemi dilekçesi
 • Eski Hale Getirme İstemi Dilekçesi
 • Elatmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi
 • Ecrimisil Davası Dilekçesi
 • Dolandırıcılık Suç Duyusuru Dilekçesi
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi Dilekçesi
 • Derneğin Kendiliğinden Sona erdiğinin Tespiti İstemi Dilekçesi
 • Derneğin Feshi İstemi Dilekçesi
 • Derdestlik İtirazı Dilekçesi
 • Delil Tespiti İstemi Dilekçesi
 • Davanın Yenilenmesi İstemi Dilekçesi
 • Davanın İhbarı İstemi Dilekçesi
 • Davanın Ayrılması İstemi Dilekçesi
 • Davaların Birleştirilmesi İstemi Dilekçesi
 • Davadan Feragat İstemi Dilekçesi
 • Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Dilekçesi
 • Çocukla Kişisel İlişkinin Kaldırılması İstemi Dilekçesi
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İstemi Dilekçesi
 • Çocuk İçin Nafaka İstemi Dilekçesi
 • Çeklere Ödeme Yasağı Konulması İstemi Dilekçesi
 • Cinsiyetin Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi
 • Boşanma Davası Dilekçesi - Maddi Manevi Tazminat İstemli
 • Boşanma Davası Dilekçesi - Terk Sebebiyle
 • Boşanma Davası Dilekçesi - Şuç İşleme Nedeniyle
 • Boşanma Davası Dilekçesi - Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
 • Boşanma Davası Dilekçesi - Hayata Kast - Pek Fena Muamele
 • Borçtan Kutulma Davası Dilekçesi
 • Borçlunun İflasına Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi
 • Borca İtiraz Dilekçesi Örneği
 • Borca Gecikmiş İtiraz Dilekçesi
 • Bono İptali Dilekçesi Örneği
 • Bekleme Süresinin Kısaltılması İstemi Dilekçesi - İddet Müddetinin Kısaltılması Dilekçesi
 • Bekarlık Soyadının Kullanılmasına İzin verilmesi İstemi Dilekçesi
 • Babalık Davası Dilekçesi
 • Babalığın Tespiti İstemi Dilekçesi - Nafaka İstemli
 • Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma İstemi dilekçesi
 • Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması İstemi Dilekçesi
 • Ayrılık Kararı Verilmesi İstemi Dilekçesi
 • Arsa Payı İle Kat İrtifakının Devri İstemi Dilekçesi
 • Abonelik sözleşmesi nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Şikayet Dilekçesi örneği